Make your own free website on Tripod.com
 
+ +| Home | News | MindConcert | Links | WBoard | QBooks | AboutMe |+ +

        ** มีเรื่องราวเล่าขานในอนาคต ซึ่งฉันและเธอ จะร่วมเดินทางไปด้วยกัน ในดินแดนซี่งจะไม่มีสิ่งใด ถูกหรือผิด เลวหรือดี ไม่มีกฎเกณฑ์ของใคร ที่ต้องปฏิบัติตาม หรือคอยบังคับ ..บนเส้นทางที่ท้าทาย ต่อความคิดความรู้สึก และความสามารถของมนุษยชาติ การเดินทางซึ่งฉันและเธอจะรู้สึกถึงพลังของอิสรภาพ ... อันยิ่งใหญ่ไพศาล
          หลับตาลง...ปล่อยให้วิญญาณฉันและเธอ ผ่านความกลัวทั้งหลาย ผ่านความตาย ซึ่งฉุดกระชาก แม้แต่เหล่าศาสดา กางปีกที่เราไม่เคยคิดว่ามี พาเราบินผ่านนิพพาน และชีวิตนิรันดร็ ปีกคู่ที่เธอสร้างด้วยตัวเอง แข็งแรงด้วยความรักและความเข้าใจในตัวตนของเธอเอง และเมื่อใดก็ตามที่เธออยู่บนฟากฟ้าหนึ่งแห่งอนาคตกาล เธอจะนึกถึงฉัน ... ผู้ยังคงคอยบอกเล่าเรื่องราว แก่ลูกหลานเธออีกครั้งหนึ่ง เหมือนที่เคยบอกกล่าวแก่เธอ ... จากอดีตกาลอันแสนไกล.....**

Photos
 

Copyright © 2001-2002 http://www.geocities.com/pri_hero
Thailand.
All Rights Reserved.